Certificaten

GEP-certificaat

Bedrijven of instellingen die deugdelijkheidsonderzoek willen uitvoeren voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen moeten daarvoor officieel erkend zijn: de GEP- of Good Experimental Practice erkenning. Onder deugdelijkheidonderzoek verstaan we landbouwkundig onderzoek naar de werkzaamheid en fytotoxiciteit van gewasbeschermingsmiddelen.

Om de kwaliteit van het deugdelijkheidsonderzoek te kunnen waarborgen, moeten bedrijven of instellingen voldoen aan kwaliteitseisen voordat ze een erkenning kunnen krijgen. Er worden eisen gesteld aan onder meer het personeel, de apparatuur en de ruimten die worden ingezet bij de uitvoering van het onderzoek. De NVWA controleert of een organisatie voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Wanneer een organisatie officieel erkend is, controleert de NVWA steekproefsgewijs de uitvoering van de proeven. De geldigheidsduur van een erkenning is maximaal 6 jaar.

Exploras beschikt sinds begin 2010 over een GEP-erkenning of -certificaat. Dit GEP-certificaat is begin 2016 weer voor 6 jaar verlengd.

Open PDF-bestand

TNG-erkenning

Bedrijven of instellingen die veldonderzoek willen uitvoeren met niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen, moeten een TNG-erkenning hebben. Deze erkenning voor Toepassing Niet-toegelaten Gewasbeschermingsmiddelen gaat over het veilig uitvoeren van onderzoek, voor mens, dier en milieu.

Onder het onderzoek valt screeningsonderzoek, residu-onderzoek (door GEP-bedrijven), marketingonderzoek (laatste fase veldonderzoek nog net vóór toelating) en deugdelijkheidsonderzoek (effectiviteitsonderzoek voor de toelating van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen door GEP-erkende bedrijven).

De erkenningsregeling geldt sinds 1 april 2011. TNG-erkende bedrijven hebben voor veldonderzoek met niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen geen proefontheffing meer nodig van het College voor Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb). De vereisten voor de TNG-erkenning zijn vergelijkbaar met die van een proefontheffing. Voor een TNG-erkenning moet de aanvrager voorschriften hebben ingebouwd in het kwaliteitssysteem. Uit efficiëntieoverwegingen voor bedrijven en overheid is een TNG-erkenning uitsluitend mogelijk voor GEP-erkende of GEP-waardige bedrijven. De NVWA kent beide erkenning toe, en controleert de erkenningen.

Exploras beschikt sinds begin 2011 over een TNG-erkenning. Deze TNG-erkenning is begin 2016 weer voor 6 jaar verlengd.